Hem arrow Föreningen arrow Stadgar
Apr 10 2008
Stadgar Utskrift E-post
2008-04-10

Image 

FÖRENINGEN VITTFARNE


Reviderade och antagna vid årsmöte i mars 2008


§ 1. ÄNDAMÅL

1:1 Föreningen Vittfarne är en ideell förening. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

1:2 Föreningens ändamål är att befrämja kunskapen om resor till lands och till sjöss under vikingatiden.

1:3 Föreningen Vittfarne har sitt säte i Stockholm.


§ 2. VERKSAMHET

Föreningens verksamhet inriktar sig på samlande av kunskaper genom teoretiska studier såväl som praktiska experiment. Föreningen strävar också efter att förmedla denna kunskap till allmänheten på olika sätt.
Föreningen dokumenterar sin verksamhet och sammankallar medlemmarna till möten med hjälp av IT.
Kommunikation sker företrädelsevis via e-post.


§ 3. MEDLEMSKAP

Medlemskap i föreningen Vittfarne är möjligt för alla som är villiga att rätta sig efter föreningens stadgar.

Till hedersmedlem kan föreningen utse person som gjort föreningen stora tjänster eller som i övrigt har nedlagt stort arbete inom det område som omfattas av föreningens verksamhet.


§ 4. ÅRSAVGIFT

Årsavgiften och senaste betalningsdatum beslutas av årsmötet.

Hedersmedlem är befriad från avgift till föreningen. 


§ 5. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

Medlem har följande skyldigheter:

·         att erlägga avgifter enligt § 4,

·         att följa gällande stadgar,

·         att följa fattade beslut

Medlem har följande rättigheter:

·         att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje medlem har en röst.
          Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.

Utträde.

Har avgift inte erlagts inom föreskriven tid och en påminnelse, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.

Uteslutning.

Medlem, som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens syften och verksamhet kan uteslutas genom beslut av styrelsen.


§ 6. VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.


§ 7. STYRELSEN

Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av minst 5 och högst 8 medlemmar inklusive ordföranden. Såväl ordförande som övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år i sänder. Mandatperioderna bör fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år.

Styrelsen fördelar arbetet internt och väljer internt sekreterare och kassör mfl .

Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen eller när styrelsens majoritet så önskar.

Kallelse till möte med styrelsen skall vara ledamot tillhanda senast en vecka före sammanträdet.

Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.  


Styrelsen skyldigheter:

att utföra av årsmötet fattade beslut.

att leda föreningens verksamhet.

att utse firmatecknare. Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller,
     om styrelsen så beslutar, av särskilt utsedd  person/er

att årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning.

att utarbeta förslag till budget.        


§ 8. ÅRSMÖTE

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

Upprop och fastställande av röstlängd.

Val av ordförande, och sekreterare för mötet.

Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare.

Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgeenlig ordning.

Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.

Revisorns berättelse.

Fastställande av resultat- och balansräkningar.

Ansvarsfrihet för styrelsen.

Val av ordförande (i förekommande fall).

Val av styrelseledamöter och ersättare.

Val av revisor och ersättare.

Beslut om antal ledamöter i valberedningskommitté. Val av valberedningskommitté samt sammankallande inom denna. Till ledamot av valberedningskommitté kan inte väljas person, som är ledamot av föreningens styrelse.

Motioner till årsmötet.

Fastställande av budget.

Beslut om medlemsavgifter och betalningsdag  för innevarande år.

Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga eventuella ärenden, som årsmötet enhälligt beslutar skall upptas till behandling.

Föreningens årsmöte ska hållas under mars månad. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast en månad före årsmötet.


§ 9. MOTIONER

Medlem av föreningen har rätt att inkomma med motion som, för att kunna behandlas av årsmöte, skall ha inkommit till styrelsen senast två veckor före årsmötet.


§ 10. REVISORER

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av minst en revisor, som jämte ersättare utses för kalenderåret.


§ 11. RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari.     


§ 12. ÄNDRING AV STADGAR 

Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar.  Det fordras enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.


§ 13. EXTRA ÅRSMÖTE

Kallelse till extra årsmöte sker om styrelsen finner det nödvändigt, eller på begäran från minst tio stycken medlemmar. Kallelsen till extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast en månad före mötet.


§ 14. FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Beslut om föreningens eventuella upplösning skall fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid en eventuell upplösning av föreningen ankommer det på styrelsen att inkomma med förslag för fördelning av föreningens tillgångar. Allmänt skall dock gälla att tillgångarna kommer verksamhet till del som syftar till ökad förståelse av vikingatida färder.