Jan 01 2003
Projektbeskrivning Utskrift E-post
2002-12-31

Image

Projektbeskrivning

INLEDNING
Hur färdades man genom det som är dagens Sverige på vikingatiden, och hur reste man härifrån ända till Ryssland och Svarta havet? Hur såg båtarna ut och hur kunde man ta sig fram på smala åar, förbi forsar och över land mellan olika vattendrag?

Det enda sättet att lära sig mer om detta är att göra praktiska försök med liknande skepp. Flera sådana experiment har också gjorts under senare år, men ofta med båtar som varit mest anpassade för segling och därmed alltför tunga och klumpiga för flodfärder och landdragning.


BAKGRUND

Bakgrunden för Expedition Vittfarne är en av Sveriges första kända historiska händelser, Ingvar den vittfarnes österledsfärd omkring år 1040, som finns omtalad på närmare ett trettiotal runstenar i Mellansverige och i en isländsk saga. Arkeologidocenten Mats G Larsson från Lund har skildrat färden i sin bok "Ett ödesdigert vikingatåg".

Källorna berättar att det i början av 1040-talet kom en styrka med varjager, dvs. skandinaver, till den lilla orten Bashi intill floden Rioni i Georgien. De uppges i den gamla georgiska krönikan Kartlis tsovreba ha varit 3000 man och hade förmodligen rott uppför floden efter att ha seglat österut på Svarta havet, troligen från Dnjeprs mynning. Efter en överenskommelse med den georgiske kungen Bagrat fortsatte 700 av dem längre in i landet, där de deltog i ett slag mot kungens fiender vid Sasirethis strandskog några mil väster om Tbilisi. Trots hjälpen förlorade kungen slaget och flydde.
Efter en överenskommelse med den fientliga styrkan återvände varjagerna västerut
varefter de försvinner ur historien. Både det geografiska området, händelseförloppet
och tidsperioden gör det troligt att berättelsen i den georgiska krönikan
är ett spår efter Ingvar den vittfarnes expedition.

Sammantaget antyder källorna att Ingvar tog sig från Sverige till Kiev och vidare till Svarta havet. Därifrån fortsatte han till områdena kring Kaspiska havet (Särkland) sannolikt på floderna genom Kaukasien.

På ett båtarkeologiskt informationsmöte som avhölls på Viks slott 1994 träffade Mats G Larsson vikingaskeppsentuiasten Håkan Altrock. De kom att prata om Mats G Larssons idé att med en vikingabåtsreplik testa de praktiska förutsättningarna för en färd i Ingvars kölvatten genom Transkaukasien. Deras samtal resulterade sedermera i att Håkan Altrock beslöt sig för att bygga en lätt och smidig vikingabåt till expeditionen. Båten kölsträcktes 1998 och sjösattes 2001 och har provseglats sedan dess. I januari 2003 bildades den ideella föreningen Vittfarne inom vars ramar planeringen för expeditionen bedrivs.


MÅL & SYFTE

Föreningen Vittfarne avser att testa Ingvarstågets eventuella färdväg genom Transkaukasien med den av Håkan Altrock byggda vikingabåtsrepliken. Syftet är att befrämja kunskapen om möjligheterna till vikingatida färder på floderna i öster samt att skapa mellanfolkskontakter med länderna i Transkaukasien.

Denna expedition kan ses som en fortsättning på de tidigare expeditioner som skedde 1994 och 1996. Dessa genomfördes med vikingabåten Aifur från Sigtuna till Dnjeprs mynning via flodsystemen i det forna Sovjet.

Vetenskapligt mål
De vetenskapliga målen för expeditionen är:
- att bedöma om det verkligen var möjligt för Ingvar den vittfarne att ta sig fram denna väg.
- att skaffa mer kunskap om på vilka sätt dåtidens folk tog sig fram längs de viktiga vattenhandelsvägarna.
- att genom expeditionens genomförande befrämja insamlande av fakta om vikingatida kontakter mellan Norden och länderna längs expeditionens rutt.

Vårt kontaktnät kommer att omfatta arkeologiska institutioner och personer i samtliga berörda länder. Framför allt gäller detta länderna i Kaukasus.

Expeditionens vetenskapliga strävan är att, genom teoretisk forskning kombinerat med iakttagelser på plats och praktiska försök, uppnå sina vetenskapliga
mål.

Övriga mål
Expedition Vittfarnes övriga mål är:
- att hjälpa till att knyta kontakter mellan företag i Sverige som vill etablera sig i dessa länder och med företag och myndigheter i de olika länder som genomfärdas.
- att befrämja kulturella kontakter mellan Norden och Kaukasus.


GENOMFÖRANDE

Expeditionen börjar våren 2004 i Gammalsvenskby i södra Ukraina, där den tidigare expeditionen med vikingabåten Aifur avslutades år 1996.

Resan går ut från floden Dnjepr förbi Krimhalvön. Vidare längs ryska och abchaziska kusten till floden Rionis mynning vid den georgiska hamnstaden Poti. Via Rioni och dess bifloder tar vi oss fram till byn Zuare där landdraget över vattendelaren genomförs. Båten sjösätts därefter i floden Kura som mynnar ut i Kaspiska havet vid Azerbajdzjans kust. Slutmålet är Azerbajdzjans huvudstad Baku. Preliminärt kommer expeditionen att delas upp i sju etapper om 14 dagar vardera.

BÅTEN
Vikingabåtsrepliken som vi tänker använda oss av heter Himingläva och byggdes med tanke på denna expedition. Förlaga är ett båtfynd som hittades när man år 1880 grävde ut en gravhög i Gokstad i Norge.
I högen fann man ett mycket välbevarat skepp på 23 m. Kungen som begravts
i högen tycktes ha trivts på sjön för bland hans gravgåvor fanns det även tre mindre båtar. Den största och den minsta av dem, har kunnat rekonstrueras och finns utställda i Vikingskipshuset på Bygdöy i Oslo. Den största verkar uppfylla de krav som ställs på en flodfarare och ändå kunna klara av seglingar i någotsånär kustnära vatten. Båten som går under namnet "sexäringen" är 9,75 m lång och 1,86 m bred. Båten rymmer nio personer
under längre färder.
Framdrivningen sker med hjälp av sex åror eller ett 16 kvadratmeter råsegel.


EKONOMI

Föreningen hoppas att genom expeditionen kunna fungera som språngbräda för företag och organisationer som önskar skapa/etablera kontakter i de aktuella områdena. Genom att erbjuda dessa företag och organisationer bl.a. sådana möjlighet skall föreningen bilda sin ekonomiska grund.


MÅLGRUPPER

Föreningen Vittfarne kommer att arbeta mot olika målgrupper utifrån expeditionen
behov. Dessa målgrupper är följande:

Expeditionsmedlemmar
Föreningen Vittfarne kommer att fram till expeditionsstart söka expeditionsmedlemmar
som kommer att delta både kortare (14 dagars) sträckor och deltagare som kan tänka
sig att medverka under en längre period.
Vi behöver en så stor grupp av intresserade besättningskandidater som möjligt. Detta
för att möjliggöra för expeditionens skeppare att finna ut en så bra besättningsgrupp
som möjligt för varje etapp, samt dess reserver. Besättningsmedlemmen värderas
främst utefter sin förmåga att fungera i grupp under obekväma förhållanden. Besättningsmannen/kvinnan måste ha uppnått myndig ålder.
Värvning av besättningskandidater sker vid föreningens publika och mediala
exponeringar, via kontakter inom projektgruppen, samt via föreningens hemsida.

Formell intresseanmälan sker via föreningens hemsida www.vittfarne.com. Eller per brev till Håkan Altrock, Arkövägen 8, 121 55 Johanneshov.

Föreningens kontakt med besättningen sker via informationsutskick per e-post, alternativt brev, seglingsövningar med vikingabåten Himingläva och träffar på Trevliga uteställen i föreningens hemstad, Stockholm. Varje intresserad besättningskandidat som anmäler sig medan seglingssäsongen 2003 pågår, förväntas att medfölja på övningssegling vid minst ett tillfälle.

Föreningsmedlemmar
Föreningen kommer att söka föreningsmedlemmar som vill stötta expeditionen genom medlemskap och att på så sätt följa projektet på närmare håll. Informationsträffar, informationsbrev och övriga arrangemang kommer att hållas under projektets gång. Även här är hemsidan en viktig länk.

Sponsorer/Kontakter
En stor och viktig länk i denna expedition är engagerade och intresserade sponsorer och kontakter. Det är hos företag och organisationer som vi söker finansiering till denna expedition. Det är för föreningen viktigt att finna företag och organisationer som har ett intresse att hjälpa expeditionen finansiellt och som samtidigt ser den möjlighet som expeditionen ger i att kunna etablera kontakter.
Vi kan erbjuda våra finansiärer följande:

* Lån av vikingabåten Himingläva med skeppare vid t.ex. företagsevenemang el.dyl.
* Möjlighet att exponera sig med logo och omnämnande i publika sammanhang före, under och efter expeditionen.
*Hjälp med att etablera kontakter i länderna vi reser igenom.
* En möjlighet för företag eller organisationer att testa sina produkter eller tjänster genom projektet.
* Anpassade föredrag.

Stor vikt kommer att läggas på hur projektet kommer att publiceras via media.

Media
Föreningens huvudmål med mediarelationer är att få så stor uppmärksamhet som möjligt för projektet. För att lyckas med en stor mediebevakning måste projektet vara intressant under hela projektets gång. För att klara detta mål kommer expedition Vittfarne söka en huvudkanal som vill bevaka projektet och etablera vidare kontakter inom medievärlden. Båtmässan är en utmärkt scen att marknadsföra expeditionsplanerna på.
Medverkan under Älvsjömässan hösten 2003 och 2004 såväl som under vårmässan
2004 är något som föreningen strävar efter.


DOKUMENTATION

En noggrann dokumentation av vunna erfarenheter är av avgörande betydelse för expeditionens syfte.

Före expeditionen:
Expeditionen söker stor medial uppmärksamhet i tidningar, radio och TV.

Under expeditionen:
Expeditionens hemsida bör innehålla en loggbok som regelbundet uppdateras
från båten.
Digitalt fotomaterial och även korta filmsekvenser bör komplettera detta.
En filmare från ett utvalt produktionsbolag bör medfölja och kunna växla mellan båt och följebil.

Efter expeditionen:
expeditionens erfarenheter sammanställs i en vetenskaplig slutrapport.
Föreningens målsättning är dessutom att publicera en populärskildring av resan i bokform.
Föredrag.
TV-dokumentären visas.
Medverka med utställning på båtmässan i Stockholm.


BYRÅKRATI

Kontakt måste upprättas med myndighetspersoner i samtliga länder vi passerar.
Hjälp behövs med bland annat följande:

Formell inbjudan från lämpliga myndigheter i länderna.
Information till ordningshållande myndigheter längs rutten.
Anskaffande av följebil med förare.
Anskaffande av tolkar.
Gränspassagerna för båt och följebil måste underlättas.
Ett omfattande kontaktnät av, för expeditionen nyttiga, personer byggs upp
bland annat för att förenkla byråkratiska problem.


TRANSPORT AV BÅT OCH BESÄTTNING

För att vara friare i valet av transportmetod för båten, Sverige - Gammalsvenskby och Baku-Sverige kommer en båtkärra tillverkas som passar vikingabåten. Skulle problem med att finna lämpligare transport uppstå så kan vi alltid använda den. Förhoppningen är dock att kunna utnyttja en långtradare på befintlig rutt för ned transporten. Hemtransporten kan möjligen ske via tåg från Baku - Poti varefter färja till Cherson, och sedan långtradare. Kanske kan rysk flodpråm uppletas som tar båten uppför Volga för avlämning på lämpligt ställe. Vad gäller besättningens resor ned till expeditionens etappbytes orter så är det målsättningen att föreningen kan stå för kostnaden. Åtminstone avser föreningen att förse de resande med adekvata upplysningar om olika resealternativ, tider, visum etc. Påstigande besättning hämtas i respektive etappbytes ort med hjälp av expeditionens följebil och transporteras dit båten ligger. På samma sätt avlämnas avstigande roddare.


FÖLJEBIL

Expeditionen behöver en följebil som följer expeditionen på land från Gammalsvenskby
till Abchaziska gränsen samt från gränsen Abchazien/Georgien till Baku. Detta framför allt för att kunna transportera etappbesättningar till och från båten. En följebil underlättar även införskaffning av varor som vi ej kan få tag i längs floden.
Följebilen bör kunna ta sex, helst sju, personer utöver föraren/förarna och last.
Bilen måste vara terränggående och lätt reparerbar.

Förfrågningar bör ställas till kontakter längs resrutten om möjligheten att
ställa upp med detta.


SÄKERHET

Sjösäkerheten under expeditionens kustetapper måste hållas på en så hög nivå
som möjligt.

Rikliga kunskaper om farvattnen och lokala väderförhållanden måste inhämtas. Rutten ska hållas så nära land som möjligt för att snabbt kunna angöra land vid behov. Rätt teknik att blixtsnabbt, och säkert, få båten upp på torra land vid långgrunda kuster skall inövas.
Adekvat säkerhets och navigationsutrustning för kustnära segling skall finnas ombord.

Hotbilden mot expeditionen utöver själva sjöfarandet skall noga utredas före avfärd. Den politiska situationen kan vara instabil. Stridigheter och kidnappningar är inte ovanliga i vissa av områdena vi passerar. Inte bara båtens besättning kan bli utsatt för detta utan även personer i följebilen.

Stort massmedial uppmärksamhet i aktuella länder torde befrämja vår säkerhet.
Välvilligt inställda kontakter på hög nivå är viktiga.
För den mer handgripliga säkerheten bör den tolk som medföljer båten vara väl insatt i landets kultur och sedvänjor samt gärna ha någon form av polisiär utbildning.
Detsamma gäller för åtminstone en av följebilsförarna.


KARTOR

Framtagning av kartmaterial är av stor betydelse för planeringen och dokumentationen
före, under och efter resan. Vi behöver såväl topografiska kartor över Georgien och Azerbajdzjan som sjökort över resterande områden. Lämpliga sovjetiska militära kartor samt sjökort över Svarta havet och Kaspiska havet finns att beställa över Internet.


UTRUSTNING/BÅTEN

En utredning om eventuella nödvändiga förbättringar på båten som bör vidtagas kommer att genomföras. En lista upprättas över önskvärda åtgärder som skall vidtagas i god tid före avfärd 2004.
Det samma gäller behövlig utrustning.


PROJEKTETS AVSLUTANDE

Efter att föreningens expedition till Baku är avslutad samt de dokumentära målen är uppnådda fortlever föreningen Vittfarne enligt de i stadgarna fastställda syftena. Dessa är att befrämja kunskapen om vikingatida resande på flod vägarna i österled.